мај 18, 2021
Јасмина Трајковски, MBA, CISA, CISM, CMC, PMP, Консултант, Управител
мај 19, 2021
Љубомир Трајковски, M.Sc., CMC, CGEIT, CRISC, Консултант, Основач
мај 18, 2021
Марија Гашпаровиќ, Консултант, Дипл. Социјален работник
мај 18, 2021
Жармена Божиновска, Консултант, Дипл. Менаџер по царина и шпедиција
мај 18, 2021
Биљана Лазаревска LLB, Адвокат, Консултант
мај 18, 2021
Катерина Мимидиновска, Консултант, Дипл. Професор и преведувач по француски јазик, Офицер за заштита на лични податоци
мај 18, 2021
Фани Ангелеска, Консултант/Финансии и комуникации