T & P
Љубомир Трајковски, M.Sc., CMC, CGEIT, CRISC, Консултант, Основач

Области од интерес:

 • ИТ Владеење
 • Организациски развој, стратешки развој и воведување на управувачки системи базирани на ИСО стандардите
 • Програмски/проектен менаџмент
 • ЕУ и регионални проекти за развој
 • Менаџмент консалтинг и развој на капацитети
 • Градење на капацитети за човечки ресурси (менаџери и експерти) во јавниот и приватниот сектор

Клучни квалификации:

 • ICMCI Интернационално сертифициран менаџмент Консултант (CMC)
 • ISACA Сертифициран за управување со ИТ претпријатија (CGEIT)
 • ISACA Сертифициран за управување со Ризици и контрола на Информациони системи (CRISC)
 • ECQA Сертифициран менаџер за ИТ безбедност и менаџер за е-безбедност (ECQA)
 • ИСО 50001 Водечки аудитор
 • Рамки за ИТ управување: COBIT, VALIT, ИСО 38500, ИСО 27001, ИСО 20000
 • Квалификуван Консултант за безбедност на информации
 • Квалификуван водечки Оценувач за системи за управување со безбедност на информации