Имплементација на ISO27001: 2013 во Miracle Mill
мај 19, 2021

Име: Имплементација на ISO27001: 2013 во Miracle Mill

Клиент: Miracle Mill

Времетраење / период: 9 месеци, 1 мај 2021 година - 31 јануари 2022 година

А1: Организирање обука: „Вовед во ISO 27001 и воведување на ISO 27001“

A2: GAP анализа и проценка на подготвеноста за воведување на ISO 27001: 2013

А3: Организирање обука на тема „Проценка на ризик“

А4: Спроведување на проценка на ризик и подготовка на план за управување со ризик

А5: Дефинирање на документиран систем за управување со безбедноста на информациите преку менторски сесии со проектниот тим

А6: Организирање обука за „Внатрешна проверка“

А7: Подготовка за сертифицирање - менторска поддршка за спроведување на Преглед на внатрешна ревизија и управување

Р1. Спроведена обука: Вовед во ISO 27001: 2013

Р2. ГАП анализа и извештај за проценка на подготвеноста за воведување на ISO 27001: 2013

Р3. Спроведена обука за управување со ризици

Р4. Извештај за проценка на ризик и план за управување со ризик

Р5. Политика за управување со безбедноста на информациите

Р6. Документација на ISMS (политики, процедури и записи за обрасци)

Р7. Изјава за применливост

Р8. Спроведена обука за внатрешна ревизија на ISMS

јуни 23, 2021
Официјален почеток на проектот за ИСО27001 имплементација во Miracle Mill
август 5, 2021
Одржана е обука за управување со ризици во Miracle Mill