ГАП Анализа и усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Халкбанка АД Скопје
јуни 4, 2021

Име: ГАП Анализа и усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Халкбанка АД Скопје

Клиент: Халкбанка АД Скопје

Времетраење / период: 3 месеци, Јуни 2021 година - Август 2021 година

А1: Изработка на ГАП анализа

A2: Усогласување на документацијата од системот за заштита на лични податоци согласно одредбите од новиот Закон

А3: Изработка на документ со опис на операциите во кои има обработка на лични податоци за потребите на заштитата на лични податоци

А4: Изработка на документ во кој се одредува методолошкиот пристап на компанијата за вршење на проценка на ризик врз правата и слободите на субјектите при обработката на лични податоци.

А5: Спроведување проценка на влијанието на заштитата на лични податоци (ПВЗЛП):

  • Иницијална (ПВЗЛП)
  • Целосна (ПВЗЛП)

А6: Спроведување обука   за   подигање   на свеста   на   вработените   и запознавање   со   концептите   на   заштита   на   лични податоци и  обврските  на  вработените  за  заштита  на личните  податоци.

Р1. ГАП анализа и акциски план за усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци.

Р2. Документација, усогласена согласно одредбите од новиот Закон и подзаконски акти, кој е на сила од Февруари 2020 година.

Р3. Евиденција на операции за обработка на лични податоци.

Р4. Методологија за ПВЗЛП (Проценка на влијанието на заштитата на личните податоци)

Р5. Спроведени проценки:

  • Иницијална проценка на влијанието на заштитата на личните податоци за операциите во кои има обработка на лични податоци
  • Целосна проценка на влијанието на заштитата на личните податоци за операциите каде има обработка на специфични категории на лични податоци, со опис на мерки за ублажување на ризиците од средно и високо ниво

Р6. Обука за вработени.

септември 1, 2021
Во тек е проектот за ГАП анализа и усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Халкбанк АД Скопје
јануари 28, 2022
28 Јануари – Ден на заштита на личните податоци!