T & P
Во тек е проектот за ГАП анализа и усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Халкбанк АД Скопје
септември 1, 2021

Во тек е проектот за ГАП анализа и усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Халкбанк АД Скопје.

Проектот започна со реализација во месец јуни 2021 година. Во текот на месец август се финализираше документацијата (политики, процедури, евиденции) од системот за заштита на лични податоци и моментално се во тек крајните подготовки за усогласеност со ЗЗЛП. На крај на проектот предвидено е организирање на обука за вработените за основните принципи и начела за заштита на личните податоци.