2021 SIGMA IPA Assessment
мај 19, 2021

Име: 2021 SIGMA IPA Assessment

Клиент: ОЕЦД

Времетраење / период: 6 месеци, 1 јануари - 30 јуни 2021 година

Проценка на СИГМА ИПА за 2021 година во Северна Македонија во областите на управување со јавни финансии, вклучително и јавни набавки

А1. Фаза на прибирање податоци: Идентификување и поставување јавно достапни документи и вметнување на достапни податоци и статистики наведени од СИГМА на онлајн системот (ПАР.ИС)

А2. Изработка на список на закони, регулативи и политики потребни за проценка

А3. Собирање на податоци ретроспективно до 2015 година

А4. Поддршка на СИГМА во организација на виртуелни состаноци преку обезбедување на теренска помош и учество на состаноците

А5. Обезбедување одговори на прашања специфични за секоја земја во фазите на собирање и валидација на податоци

А6. Учество при подготовка на извештај

А7. Поддршка на тимот на СИГМА и експерти од ЕУ во собирање информации потребни за избрани под-индикатори под соодветната област на работа, собирање примероци, валидирање информации обезбедени од администрацијата, правење основни пресметки, пополнување списоци за проверка, итн.

А8. Организација на датотеки во PAR.IS, следејќи ги стандардните упатства на SIGMA

А9. Поддршка при спроведување на истражувањето на јавните набавки на договорните органи при дефинирање и идентификација на примерок за истражувањата и поддршка на испитаниците преку е-пошта и по телефон