Усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Агенција за електронски комуникации
октомври 6, 2021

Име: Усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Агенција за електронски комуникации

Клиент/лого на клиентот: Агенција за електронски комуникации

Времетраење/период: 3 месеци, Јуни 2021 година - Ноември 2021 година

Проектни активности:

  1. Фаза 1: Предлог текст на правилниците дефинирани во техничката спецификација:
  • Правилник за техничките и организациски мерки за обезбедување тајност, заштита и безбедност на обработката на личните податоци  во Агенцијата за електронски комуникации
  • Правилник за начинот на вршење на видео надзорот во Агенцијата за електронски комуникации
  • Правилник за содржината на анализите и целите за воспоставување на видеонадзор и определување на содржината на извештајот од извршената периодична оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор
  • Правилник за процесите на проценка на влијанието на заштитата на личните податоци во Агенцијата за електронски комуникации
  • Правилник за пренос на лични податоци во/од Агенцијата за електронски комуникации
  • Правилник за определување на лични податоци со висок ризик, нивна обработка и известување за нивна обработка и евиденција во Агенцијата за електронски комуникации
  • Правилник за начинот на известување за нарушување на безбедноста на личните податоци кои се обработуваат во Агенцијата за електронски комуникации
  1. Фаза 2: Презентација на предлог-правилниците пред Комисијата, раководството и вработените во Агенцијата за електронски комуникации и Контролно мерните центри во Скопје, Битола и Штип.
октомври 29, 2021
Обуки за заштита на лични податоци во АЕК
октомври 28, 2021
Одржана Инфо сесија за новиот Закон за заштита на личните податоци
јануари 28, 2022
28 Јануари – Ден на заштита на личните податоци!