Систем за управување со антикорупција според ISO37001:2016 за потребите на Министерство за економија во РСМ
ноември 22, 2021

Име на проектот: Систем за управување со антикорупција според ISO37001:2016 за потребите на Министерство за економија во РСМ

Клиент: Министерство за економија

Времетраење / Период: октомври - ноември 2021 година

  1. Подготовка на Политика за антикорупција за Министерството
  2. Дизајн и подготовка на регистарот на ризици
  3. Дизајн и подготовка на Упатство за вработените
  1. Политика за антикорупција
  2. Регистер на ризици поврзани со можности од корупција
  3. Упатство за вработените – Прирачник за антикорупција