Систем за управување со антикорупција според ISO37001:2016 за потребите на Дирекција за технолошко-индустриски развојни зони во РСМ
декември 24, 2021

Име на проектот: Систем за управување со антикорупција според ISO37001:2016 за потребите на Дирекција за технолошко-индустриски развојни зони во РСМ

Клиент: Дирекција за технолошко-индустриски развојни зони во РСМ

Времетраење / Период: септември - октомври 2021 година

  1. Анализа на постоечкиот начин на реализација на процесите во ТИРЗ
  2. Идентификација на разлики помеѓу постоечката ситуација и претпоставените барања на стандардот ISO 37001: 2016
  3. Подготовка на документирани информации со цел имплементација на системот за управување со антикорупција согласно барањата на стандардот ISO 37001: 2016 во ТИРЗ
  4. Подготовка и реализација на обука на внатрешни ревизори од редот на вработените за ISO 37001: 2016
  1. Извршена ГАП анализа на реализација на работните процеси во ТИРЗ
  2. Идентификација на можности за усогласување на процесите согласно ISO37001:2016 стандардот
  3. Документација усогласена со согласно барањата на стандардот ISO 37001: 2016 стандардот
  4. Обука на внатрешни ревизори од редот на вработените за ISO 37001: 2016