Консултантски услуги за проектот „Дигитална трансформација на процесите на ревизија и обука“
јуни 3, 2021

Име: Консултантски услуги за проектот „Дигитална трансформација на процесите на ревизија и обука“

Клиент: Интерцерт ДООЕЛ Скопје

Времетраење / период: 6 месеци, 1 јануари 2021 година -30 јуни 2021 година

А1: Развој на стратегија за дигитална трансформација со план на активности

A2: Дефинирање на техничка спецификација на функционалностите за нов веб портал за ревизија и обуки

Р1. Изготвена стратегија за дигитална трансформација со план за активности

Р2. Изготвена техничка спецификација на функционалностите за нов веб портал за ревизија и обуки