Имплементација на новиот Закон за заштита на лични податоци во Мајорел Северна Македонија
октомври 31, 2022

Име: Имплементација на новиот Закон за заштита на лични податоци во Мајорел Северна Македонија

Времетраење : 2 месеци, Септември - Октомври 2022 година

Клиент: Мајорел Северна Македонија

  1. Акциски план за имплементација на Законот за заштита на лични податоци.
  2. Изработка на шаблон за Евиденцијата на операциите во рамки на компанијата во кои има обработка на лични податоци и пополнување на истиот.
  3. Подготовка на документацијата од системот за заштита на лични податоци согласно одредбите од новиот Закон и подзаконски акти.
  4. Вршење на проценки на влијанието на заштитата на личните податоци за операциите во компанијата во кои има обработка на посебни категории на лични податоци.
  5. Изработка на анализа за целите за кои се поставува видеонадзор.
  6. Спроведување обука за подигање на свеста на вработените и запознавање со  концептите на заштита на лични податоци.