Годишно собирање на податоци за СИГМА 2022 година во Северна Македонија во областите на управување со јавни финансии, вклучително и јавни набавки
октомври 31, 2022

Име: Годишно собирање на податоци за СИГМА 2022 година во Северна Македонија во областите на управување со јавни финансии, вклучително и јавни набавки

Времетраење: 2 месеци, Август - Септември 2022 година

Клиент: ОЕЦД

А1. Фаза на прибирање податоци: Идентификување и поставување јавно достапни документи и вметнување на достапни податоци и статистики наведени од СИГМА на онлајн системот (ПАР.ИС)

А2. Поддршка на тимот на СИГМА и експерти од ЕУ во собирање информации потребни за избрани под-индикатори под соодветната област на работа, собирање примероци, валидирање информации итн.

А3. Обезбедување одговори на прашања специфични за секоја земја во фазите на собирање и валидација на податоци

А4. Учество на виртуелни состаноци по потреба за сите прашања поврзани со конзистентноста на податоците

А5. Копирање на информациите ретроспективно од 2015 до 2020 година од старите проети во новите во системот ПАР.ИС 

А6. Ревидирање на податоците ретроспективно до 2015 година врз основа на коментари дадени од страна на СИГМА

А7. Организација на датотеки во PAR.IS, следејќи ги стандардните упатства на SIGMA