T & P
Биљана Лазаревска LLB, Адвокат, Консултант

Области од интерес:

  • Правен консултант
  • Адвокат
  • Проект менаџмент
  • Анализа на регулатива и транспозиција на ЕУ регулативи во националната легислатива
  • Офицер за заштита на лични податоци